Statut Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE z siedzibą w Zielonej Górze.


Tekst jednolity na dzień 18 listopada 2023 r.

 

§ 1.

 1. Lubuski Związek Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE z siedzibą w Zielonej Górze, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym zrzeszeniem pracodawców prowadzących działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Związek działa na podstawie

 1. ustawy o organizacjach pracodawców;

 2. niniejszego statutu;

 3. uchwał władz Związku.§ 2.

 1. Związek posiada osobowość prawną.

 2. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Siedzibą związku jest miasto Zielona Góra.

 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

 5. Związek może posługiwać się znakiem graficznym oraz używać nazwy skróconej Lubuskie Porozumienie Zielonogórskie.§ 3.

 1. Związek opiera swą działalność na pracy swoich członków i wpłacanych składkach członkowskich.

 2. Do wykonywania swych zadań Związek może między innymi zatrudniać pracowników.

 3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

 4. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Związku.

 5. O podjęciu działalności gospodarczej i rodzaju tej działalności decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie Członków.

§ 4.

Celem Związku jest ochrona praw członków i ich reprezentowanie wobec dysponentów środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników, a także dbanie o podwyższenie standardu usług medycznych. Zadaniem Związku jest formułowanie i prezentacja stanowisk w sprawach dotyczących systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wykonywania zawodów medycznych, praw pacjentów i praw pracowniczych.§ 5.

Związek realizuje swoje cele i zadania w szczególności przez:

 1. prowadzenie w imieniu członków negocjacji ze związkami zawodowymi, organami władz państwowych i samorządowych, administracją rządową w sprawach dotyczących żywotnych interesów członków Związku;

 2. prowadzenie wszelkich negocjacji i uzgodnień z dysponentami środków przeznaczonych na ochronę zdrowia dotyczących między innymi umów zawieranych przez członków;

 3. udział przedstawicieli Związku w negocjacjach prowadzonych przez członków;

 4. udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku,
  a także członków Związku z innymi podmiotami;

 5. organizowanie szkoleń, udzielanie porad i konsultacji dla swoich członków;

 6. informowanie członków o projektowanych zmianach legislacyjnych§ 6.

 1. Przy realizacji celów Związek współpracuje z innymi związkami oraz organizacjami działającymi w ochronie zdrowia, w szczególności ze związkami zawodowymi oraz innymi związkami pracodawców, izbami zawodów medycznych i organizacjami broniącymi praw pacjentów.

 2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.§ 7.

Członkiem Związku jest będąca pracodawcą:

1. osoba fizyczna,

2. osoba prawna,

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

– zatrudniająca lekarza lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

§ 8.


 1. Członek Związku ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz Związku;

  2. brać udział we wszystkich formach działalności Związku.

 2. W imieniu członków Związku będących osobami prawnymi oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prawa członków wykonują osoby uprawnione do ich reprezentacji.

 3. Każdemu członkowi, w tym członkom o wieloosobowej reprezentacji, przysługuje tylko jeden głos we władzach Związku.

 4. Prawo wyboru do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału przysługuje wyłącznie osobie fizycznej. W przypadku członków innych niż osoba fizyczna prawo wyboru przysługuje uprawnionemu do reprezentacji członka Związku.§ 9.

Członek jest zobowiązany:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;

 2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych;

 3. regularnie opłacać składki członkowskie.§ 10.

O przyjęciu nowych członków do Związku decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata. Decyzja Zarządu jest ostateczna.§ 11.

 1. Członkostwo ustaje na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia członka ze Związku zgłoszonego na piśmie Zarządowi;

  2. wykluczenia przez Zarząd w razie istotnego naruszenia postanowień statutu;

  3. śmierci członka - osoby fizycznej;

  4. likwidacji lub upadłości osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej;

  5. rozwiązania Związku.

  6. wykluczenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 4 miesięcy.

 2. Członek może zostać zawieszony przez Zarząd, jeżeli członek zalega z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej trzech miesięcy.

 3. Decyzja Zarządu, o wykluczeniu członka ze Związku, o której mowa ust. 1 pkt 2 i pkt 6 jest natychmiast skuteczna. Od decyzji Zarządu, o wykluczeniu członka ze Związku, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wykluczonemu decyzji Zarządu określonej w zdaniu pierwszym. W razie uwzględnienia odwołania przywrócenie do Związku następuje z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków.§ 12.

wykreślony

§ 13.

 1. Władzami Związku są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków;

  2. Zarząd;

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów w momencie, gdy liczba członków Związku przekracza 200.

 3. Wszelkie zapisy odnoszące się do Walnego Zgromadzenia Członków dotyczą odpowiednio Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 4. Delegatów powołuje się w stosunku l delegat na 5 członków. W przypadku oddziałów delegatów powołują zgromadzenia członków oddziałów w stosunku l delegat na 5 członków. Szczegółowa procedurę wyboru Delegatów ustala Zarząd.

 5. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych (pierwszy termin zebrania) lub w obecności przybyłych, uprawnionych do głosowania (drugi termin zebrania – po 30 minutach od pierwszego terminu). Na wniosek członka związku organ związku podejmuje uchwałę o głosowaniu tajnym.

§ 14.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku i może obradować jako Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd informuje członków listami poleconymi lub pocztą elektroniczną (email) lub sms-em lub faxem lub poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej Związku dostępnej dla członków Związku, w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.§ 15.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 15 dni od daty zgłoszenia Zarządowi takiego wniosku. Jeżeli w terminie określonym w zdaniu 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie zostanie zwołane to zwołuje je Prezes Zarządu w terminie 5 dni od upływu tego terminu. Jeżeli w terminie określonym w zdaniu 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie zostanie zwołane to zwołuje je Komisja Rewizyjna w terminie 5 dni od upływu tego terminu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje i podejmuje uchwały przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków organ je zwołujący (Zarząd, Prezes Zarządu lub Komisja Rewizyjna) informuje członków listami poleconymi lub pocztą elektroniczną (email) lub sms-em lub faxem oraz poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej Związku dostępnej dla członków Związku, w terminie co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.§ 16.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

  1. uchwalanie programu działania Związku;

  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

  3. odwoływanie delegatów do reprezentowania Związku w Federacji i Konfederacji Pracodawców lub w innych Związkach czy organizacjach społecznych.

  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  5. udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;

  6. uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Związku;

  7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną;

  8. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;

  9. podejmowanie uchwał o przynależności do Związków oraz innych organizacji;

  10. podejmowania uchwał w sprawie nabywania bądź zbywania nieruchomości;

  11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;

  12. sprawy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Członków innymi postanowieniami statutu;

  13. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.


 1. Uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym (pierwszy termin zebrania) lub w obecności przybyłych, uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym (drugi termin zebrania – po 30 minutach od pierwszego terminu).§ 17.

 1. Zarząd składa się z od 4 do 7 osób.

 2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.

 3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.

 4. Prezes Zarządu wyznacza wiceprezesa lub wiceprezesów, w zależności od potrzeby działalności Związku, w tym ewentualnie wiceprezesa odpowiedzialnego za koordynowanie pracy oddziałów terenowych.

 5. Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu.

 6. Zarząd powoływany jest na okres czteroletniej kadencji. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków.

 7. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu jego rezygnacji z funkcji, śmierci bądź odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.

 8. Członek Zarządu nie może wchodzić równocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.§ 18.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Związku;

 2. powoływanie delegatów do reprezentowania Związku w Federacji i Konfederacji Pracodawców lub
  w innych Związkach czy organizacjach społecznych.

 3. zwoływanie oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

 4. kierowanie całokształtem działalności Związku;

 5. uchwalanie budżetu Związku;

 6. powoływanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności;

 7. zarządzanie majątkiem i finansami Związku;

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia członka Związku;

 9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania oddziałów terenowych na wniosek zainteresowanych członków z danego terenu;

 10. podejmowanie uchwał w sprawie likwidowania oddziałów terenowych;

 11. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania zarządu oddziału w uzasadnionych przypadkach;

 12. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.§ 19.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub wyznaczona przez niego osoba.

 3. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz ustala kompetencje i odpowiedzialność jego poszczególnych członków.

 4. Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedzeń Zarządu, w tym zwłaszcza właściwe poinformowanie członków Zarządu o terminie spotkania oraz skompletowanie niezbędnych dla Zarządu dokumentów.

 5. Skarbnik nadzoruje finanse, składki członkowskie oraz gospodarowanie majątkiem Związku.

 6. Zarząd może upoważnić imiennie wskazaną osobę do reprezentowania Związku poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnika dokonuje uchwała Zarząd.

 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwały wymagany jest podpis prezesa Zarządu lub upoważnionej przez niego osoby.§ 20.

 1. W sprawach zwykłego zarządu do reprezentowania Związku upoważniony jest Prezes Zarządu.

 2. Sprawami przekraczającymi zwykły zarząd są sprawy majątkowe, w których wartość zobowiązań lub należności przekracza 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych.

 3. W sprawach przekraczających zwykły zarząd do reprezentowania Związku wymagane jest działanie łączne dwóch osób: Prezesa i Skarbnika.

 4. Prezes i Skarbnik może upoważnić innego członka Zarządu do działania w swoim imieniu.§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 3. Całokształt działalności Związku podlega kontroli komisji Rewizyjnej.

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może upoważnić innego członka Komisji Rewizyjnej do udziału w posiedzeniach zarządu.§ 22.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie okresowych (co najmniej raz w roku) kontroli statutowej i finansowej działalności Związku;

  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności;

  3. wnioskowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku.

 2. W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna może:

  1. żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;

  2. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określić terminy ich usunięcia.§ 23.

 1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami.

 2. W celu powołania oddziału Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika na danym terenie.

 3. Misja pełnomocnika kończy się w momencie powołania zarządu oddziału.

 4. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej na wniosek zainteresowanych członków z danego terenu.

 5. Siedzibę, organizację i zasady działania oddziału ustala Zarząd.

 6. Oddział może posługiwać się pieczęcią Związku, zawierającą pełną nazwę Związku i dane siedziby oddziału.

 7. Władzami oddziału są:

  1. zebranie członków oddziału,

  2. zarząd oddziału,

  3. komisja rewizyjna oddziału.

 8. Zebranie członków oddziału powołuje i odwołuje zarząd oddziału, z zastrzeżeniem § 17 pkt 10, ustanawia wytyczne dla działalności zarządu oddziału, powołuje i odwołuje delegatów oddziału.

 9. Zarząd oddziału reprezentuje oddział, kieruje jego bieżącą działalnością, zarządza finansami oddziału, pilnuje przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku na swoim terenie.

 10. Zakres terytorialny oddziału terenowego pokrywa się z podziałem administracyjnym powiatów woj. lubuskiego. W każdym powiecie może istnieć jeden zarząd oddziału.

 11. Zarząd oddziału odpowiada za swoje działania przed Zarządem.

 12. Zarząd oddziału liczy 2 do 4 osób.

 13. Skarbnik zarządu oddziału odpowiada za prawidłowe i terminowe opłacanie składek członkowskich przez członków oddziału.

 14. Kadencja zarządu oddziału jest zgodna z kadencja Zarządu.

 15. W sprawach nieuregulowanych do władz oddziału stosuje się odpowiednio przepisy o władzach Związku.§ 24.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 2. Majątek Związku powstaje z:

  1. wpisowego i składek członkowskich;

  2. darowizn, spadków i zapisów;

  3. wpływów z własnej działalności statutowej;

  4. dochodów z działalności gospodarczej;

  5. dochodów z majątku Związku;

  6. dotacji.

 3. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd.

 4. Zarząd Związku przekazuje 30% zebranych od członków danego oddziału składek na uzasadnione potrzeby tego oddziału, pod warunkiem opłacenia wszystkich wymaganych składek przez członków oddziału.

 5. Składki członkowskie są miesięczne. Składki miesięczne uiszczane są do końca danego miesiąca.§ 25.

 1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji Związku

 4. W przypadku likwidacji Związku majtek likwidowanego Związku przekazany zostanie na rzecz domów dziecka z terenu województwa lubuskiego.

 5. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zarząd.

 6. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporządza protokół oraz wniosek o wykreślenie Związku, który składa w Sądzie.§ 26.

W sprawach spornych interpretacji statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024