Pismo do Prezesa NFZ - w sprawie odrzucenia zarządzenia nr 160/2021/DSOZ

Zielona Góra 04.10.2021 r.

Pan Filip Nowak

p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie

W imieniu Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” i zrzeszonych w niej świadczeniodawców, niniejszym oświadczamy, iż nie wyrażamy zgody na wprowadzenie do umów o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej postanowień zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Przede wszystkim nie możemy wyrazić zgody na znajdujące się w tym dokumencie zapisy dotyczące zasad realizacji przez świadczeniodawców poz koordynacji opieki nad pacjentem, przewidzianych w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej, w tym zasad wynagradzania koordynatorów, o których mowa w art. 14 przywołanej ustawy.

Należy podkreślić, iż ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, wprowadzając zapisy dotyczące powołania osoby, która pełni funkcję owego koordynatora (art. 14 ust. 2 ustawy), dodała również (do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – art. 159 ust. 2b) zapisy, wedle których umowa o udzielanie świadczeń winna zawierać „dodatkowe środki” celem zapewnienia m.in. wynagrodzenia tak powołanej osoby.

Wysokość tychże „dodatkowych” środków przewidzianych w przywołanym na wstępie zarządzeniu, co oczywiste, nie pozwala w żaden sposób na sfinansowanie wynagrodzenia takiej osoby (wystarczy powołać się choćby na kuriozalny zapis, wedle którego stawka kapitacyjna przewidziana na sfinansowanie wynagrodzenia tej osoby, naliczana jest wyłącznie od deklaracji złożonych przez pacjentów powyżej 24. roku życia – podczas gdy ów koordynator ma się zajmować wszystkimi pacjentami, również poniżej 24. roku życia).

W podstawowej opiece zdrowotnej nie ma personelu, który jest wolny od pracy, od zadań, od obowiązków, podstawowa opieka zdrowotna już teraz pracuje na granicy wydolności. Wprowadzenie zapisów o koordynacji wymaga zatrudnienia dodatkowych osób – a to z kolei wymaga środków wystarczających na sfinansowanie etatu takiej osoby i jej miejsca pracy.

Niezależnie od powyższego, musimy także – i to zdecydowanie - zaprotestować przeciwko składanym przez NFZ deklaracjom o tym, iż zawarte w zarządzeniu zmiany wynikają m.in. „z rekomendacji Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r”.

To zdanie jest fałszywe, modyfikacje zarządzenia nie zyskały bowiem akceptacji tego Zespołu - wręcz przeciwnie.

Wobec powyższego domagamy się:

- niezwłocznego sprostowania oświadczenia, wedle którego modyfikacje wprowadzone postanowieniami w/w zarządzenia w stosunku do zarządzenia dotychczas obowiązującego, tj. Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wynikają z rekomendacji Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej,

- wprowadzenia do Zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zmian pozwalających na ich przyjęcie przez świadczeniodawców poz, w tym pozwalających na rzeczywistą realizację przez nich zapisów o koordynacji zawartych w ustawie o poz.

Do czasu wprowadzenia zmian – i uwzględnienia w nim zdania świadczeniodawców poz - nasi członkowie nie wyrażają zgody na wprowadzenie do ich umów postanowień Zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.09.2021 r..


Z poważaniem

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie


Do wiadomości:

Minister Zdrowia Adam Niedzielski
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2021 ePartner.pl - Zielona Góra 2021